Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

leenciia
leenciia
leenciia
5005 c699
leenciia
leenciia
6857 bdc2 500
leenciia
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viahazy hazy
leenciia
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami

July 08 2015

leenciia
6975 ce31
Reposted fromwerterowska werterowska viaaisolro aisolro
5845 1c5b
Reposted fromfakinszit fakinszit viaaisolro aisolro
leenciia
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaisolro aisolro
leenciia
3981 48c5
Reposted fromlittlefool littlefool viaaisolro aisolro

July 05 2015

leenciia

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viamikmikmik mikmikmik
leenciia
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
leenciia
leenciia
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
leenciia
6148 69d2 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
leenciia
9961 a118 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
leenciia
3015 df05 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
leenciia
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
leenciia
Untitled
Reposted fromweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl